วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบวัดจุดประสงค์ที่3

แบบทดสอบ เรื่องการคัดลายมือ จำนวน10ข้อ
ภาษาไทย ชั้นมัธยมสึกษาปีที่2
เรื่องการคัดลายมือ จำนวน10ข้อ
โดย เด็กหญิงวราภรณ์ สายสาลี และเด็กชายจิตรกร ทวีวุฒิ โรงเรียนผาแดงวิทยา
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อที่ 1)

การคัดลายมือเป็นการฝึกทักษะทางด้านใดมากที่สุด
   ทักษะด้านความพยายาม
   ทักษะด้านความสวยงาม
   ทักษะการสร้างสรรค์
   ทักษะด้านสมาธิ

ข้อที่ 2)
การฝึกคัดลายมือจะทำให้ผู้ปฎิบัติเป็นบุคคลอย่างไร
   อดทน สุขุมรอบคอบ
   เรียบร้อย รอบคอบ
   คล่องแคล่ว ว่องไว
   อดทน ว่องไว

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือลักษณะของตัวอักษรไทย
   ลำตัวเอนไปด้านหลัง
   มีรอยหยักทุกตัว
   มีการเขียนหัวทุกตัว
   ลำตัวตั้งตรง เส้นหลังตั้งฉากกับบรรทัด

ข้อที่ 4)
ตัวพยัญชนะคู่ใดที่มีรูปแบบคล้ายกันมากที่สุด
   ช, ฉ
   ถ, ญ
   บ, ษ
   ค, ต

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือพยัญชนะมีเชิงทั้งสองตัว
   ม, ป
   พ, ภ
   ญ, ฐ
   จ, ฉ

ข้อที่ 6)
ข้อใดวางตัวการันต์ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย
   เชษ์ฐ
   สัมพัน์ธ
   อัศจรรย์
   วัชรินท์ร

ข้อที่ 7)
ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการคัดลายมือ
   สมใจอ่านหนังสือ
   สมคิดฟังข่าวจากวิทยุ
   สมศักดิ์กล่าวแนะนำตัว
   สมนึกจดบันทึกงานเรียบร้อย

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือความสำคัญของการคัดลายมือ
   แก้วตาสามารถฝังเรื่องต่างๆได้ดีขึ้น
   แก้วเกล้าเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
   แก้วกาญจน์พูดได้ถูกกาลเทศะ
   แก้วใจอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้การคัดลายมือลดความสำคัญลง
   ขาดการฝึกฝน
   ขาดการเอาใจใส่
   การขาดความพยายาม
   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

ข้อที่ 10)
บุคคลใดมีส่วนช่วยรณรงค์เรื่องการคัดลายมือได้เหมาะสมที่สุด
   วิชาเขียนคำขวัญรณรงค์เรื่องการคัดลายมือ
   วิจัยพูดเชิญชวนเรื่องการคัดลายมือทางสถานีวิทยุ
   วินัยคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเป็นประจำ
   วิชัยพูดโน้มน้าวใจให้เพื่อนเห็นความสำคัญของการคัดลายมือ


2 ความคิดเห็น:

comment